Regulamin

"ONYKS"


Warunki i zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej www.onyks-jubiler.pl


Rozdział I

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania ze strony internetowej www.onyks-jubiler.pl, w szczególności zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tej strony.
2. Regulamin określa korzystanie ze strony w sposób wyłączny.
3. Regulaminu nie stosuje się do towarów salonu jubilerskiego "Onyks", zakupionych w innym trybie, niż przy pomocy tej strony internetowej.
4. Strona internetowa jest prowadzona przez: "Onyks" Stanisław Ginda.
5. Warunkiem skorzystania ze strony internetowej jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.
6. Umowę sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej może zawrzeć każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu towaru za pośrednictwem tej strony.
7. Wszelkie promocje obejmujące stronę internetową, nie łączą się z żadnymi innymi promocjami stosowanymi przez "Onyks". Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. Przez promocję rozumie się każde korzystniejsze od standardowych w sieci "Onyks" warunki sprzedaży.
8. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:
a) Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni szlachetnych).
b) Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
9. Wszelkich informacji na temat strony internetowej oraz załatwianiu spraw związanych z tą stroną, można uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy.


Rozdział II
Zawieranie umów


§ 2 Postanowienia ogólne
1. Treści zawarte w stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
2. "Onyks" zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie strony internetowej oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez "Onyks".
3. Właściwości produktów szczegółowo opisane są w Poradach dotyczących produktu.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki.

§ 3 Składanie zamówień
1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu towarów na stronie internetowej jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Należy uzupełnić wszystkie rubryki oraz podać prawidłowe dane na stronie www.onyks-jubiler.pl i przesłać do "Onyksu".
2. Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do "Onyksu" składa ofertę kupna towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
3. Zamówienia można składać całodobowo. Klient jest związany ofertą zawarta w zamówieniu przez 10 dni, licząc od dnia jej przesłania do "Onyksu", przy czym czas doręczenia "Onyksowi" oferty Klienta liczony jest:
a) jeżeli oferta zostanie przesłana w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 15.30 ofertę Klienta uważa się za złożona w tym samym dniu,
b) jeżeli oferta zostanie przesłana w innym czasie niż wskazane powyżej w pkt 3.a) ofertę Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania oferty.
4. Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 4 Przyjmowanie zamówień
1. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez "Onyks" (przyjęcie).
2. Przyjęcie jest dokonane przez "Onyks", jeżeli w terminie związania ofertą wskazanym w § 3 ust 3 nie poinformował Klienta o niedostępności towaru lub jego innej cenie, a Klient uiścił cenę. Jeżeli "Onyksowi" nie udało się potwierdzić złożenia zamówienia przez Klienta, zamówienie nie jest realizowane.
3. "Onyks" nie jest zobowiązany dokonać przyjęcia przed uiszczeniem ceny.
4. "Onyks" zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzających jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

§ 5 Zmiany i rezygnacja z zamówienia
1. "Onyks" zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia, pod warunkiem, że towar jest dostępny.
2. Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust 4.
4. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie.


Rozdział III
Wykonywanie umów


§ 6 Termin realizacji i faktura
1. "Onyks" zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru na stronie internetowej. Termin ten to czas wykonania produktu, który należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia przyjęcia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w tym faktura VAT lub paragon fiskalny. W braku odmiennych uregulowań dokument ten wystawiany jest w dniu wysyłania towaru.

§ 7 Płatności
1. Klient uiszcza cenę za zamówione towary przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych na stronie internetowej bezpośrednio przez "Onyks" lub podmiot działający na zlecenie "Onyks" przelewem lub kartą na rachunek numer:

10 1140 2004 0000 3902 6685 7897

§ 8 Odbiór przesyłki
1. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem poczty lub kuriera. "Onyks" nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada poczta lub kurier.
2. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności pracownika poczty lub kuriera:
a) sprawdzić ogólny stan przesyłki,
b) jeżeli przesyłka jest nie naruszona, otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony
3. W razie konieczności należy spisać protokół w obecności pracownika poczty lub kuriera i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
4. Klient w przypadku stwierdzenia, że:
a) opakowanie jest naruszone,
b) zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem,
c) towar jest uszkodzony
zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności pracownika poczty lub kuriera i jak najszybciej skontaktować się z "Onyksem".
5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowanie odbioru przesyłki.
6. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności pracownika poczty lub kuriera jest podstawą do uznania reklamacji, co do niezgodności towaru z Umową.
7. Jeżeli Klient z przyczyn nieuzasadnionych wstrzyma odbiór Towarów o 10 dni, "Onyks" uzna, że Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy i zwróci mu uiszczoną kwotę zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów, wskazanymi w przepisach.


Rozdział IV
Prawa konsumenta


§ 9 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów Klient może w terminie 10 dni odstąpić od umowy, składając "Onyksowi" oświadczenie na piśmie.
2. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, to jest:
a) towar musi być z fabrycznym opakowaniem razem z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT,
b) koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient,
c) cena zostanie przelana na konto Klienta z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, po otrzymaniu wszystkich wymienionych wyżej elementów przesyłki w ciągu 14 dni po potrąceniu kosztów wysyłki do Klienta poniesionych przez "Onyks". Koszty przesyłki poniesione przez Klienta nie są zwracane.
3. Termin dziesięciodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie.
5. "Onyks" nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
6. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towarów do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy "Onyks" zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§ 10 Reklamacje
1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w gwarancji lub w obowiązujących przepisach.
2. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym towarem oraz paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, dokumentującą dokonanie zakupu do Salonu jubilerskiego "Onyks", na adres: C.H.R. "Galaxy", al. Wyzwolenia 18, 71-554 Szczecin.
3. "Onyks" zapewnia możliwość odbioru reklamowanego towaru od Klienta przez Kuriera wskazanego przez "Onyks", pod adresem podanym przez Klienta, w terminie trzech dni roboczych, wyłączając dzień zgłoszenia, licząc od zgłoszenia "Onyksowi" przez Klienta potrzeby wysłania Towaru.
4. "Onyks" nie zobowiązuje Klienta do korzystania z Kuriera, informuje jedynie Klienta, że dla przewozów produktów z metali lub kamieni szlachetnych obowiązują szczególne - znacznie wyższe niż w przypadku zwykłych przesyłek - stawki przewozów.
5. "Onyks" pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy i pokrywa koszty przesyłki do wysokości obowiązujących stawek Kurierskich.
6. "Onyks" nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.


Rozdział V
Zastrzeżenia prawne


§ 11 Dane osobowe
1. Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez "Onyks" Stanisław Ginda w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów, zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia.
2. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
a) prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,
b) dobrowolności podania danych.

§ 12 Postanowienia końcowe
1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie "Onyks" oraz na stronie internetowej www.onyks-jubiler.pl.
2. "Onyks" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.onyks-jubiler.pl.
3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane są na dotychczasowych warunkach, chyba ze Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu.
4. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.
5. Spory powstające przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby "Onyks".